Нарешті є вільний час для порівняння Положення Громадської ради при Оболонській РДА яке було напрацьовано робочою групою та того, що було подано юристам РДА.

При розробці Положення (а це основний документ, який регламентує роботу ГР) за основу було взято відкритість ГР для інститутів громадянського суспільства (ІГС), які не увійшли до складу ГР та колегіальність прийняття рішень. Саме колегіальність була ключовою відзнакою цього положення від типового, яке наведено у постанові кабміну. При розробці положення ми намагалися закласти механізми, які забезпечували врахування позиції усіх ІГС що приймають участь у роботі ГР незалежно від їх статусу та унеможливлювали узурпацію влади будь ким, створити систему важелів та противаг для збалансованого розподілу функцій та повноважень. Ми впоралися з цією задачею. При роботі над положенням кожен пункт ставився на голосування та фіксувався той варіант, який набрав більшість голосів. Хочу зазначити, що більшість пунктів була прийнята одноголосно. Але це не всім сподобалось. Був один член ГР, який намагався побудувати тоталітарну структуру та зосередити всі повноваження у голови ГР. Саме він передавав положення юристам.

А тепер порівняємо що було напрацьовано робочою групою з тим що було передано юристам РДА. Для спрощення сприйняття буду порівнювати у вигляді таблиці з поясненнями. У лівому стовпчику таблиці варіант напрацьований робочою групою, У правому — поданий юристам.

 

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Незважаючи на явні відмінності у тексті, зміст залишився майже незмінний за виключенням викинутої згадки про те, що ГР є колегіальним органом та зміною мети роботи ГР. На перший погляд це неважлива зміна, але це було би так, як би далі по тексту це не перетворилося у реальність.

1.1. Громадська рада при Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації (далі – Громадська рада) є тимчасово діючим колегіальним виборним громадським консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, налагодження ефективної взаємодії Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації (далі -

Орган) з інститутами громадянського суспільства (далі - ІГС), здійснення громадського контролю за діяльністю Органу, врахування громадської думки при формуванні та реалізації державної політики у сфері його компетенції.

1.1. Громадська рада при Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації (далі - Громадська рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики.

 

Розділ IІІ. ФУНКЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

У редакції поданій юристам зникло згадування того, що ГР функціонує на засадах самоврядності. Ну звісно, до чого згадування самоврядності, коли є Голова який зосередив у себе всю повноту влади?

3.1. Громадська рада функціонує на засадах самоврядності та відповідно до взятих на себе завдань:

3.1. Громадська рада відповідно до взятих на себе завдань:

 

Розділ IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

У переліку прав ГР з'являються обмеження — наводиться перелік органів, які вона може утворювати та припиняти їх дію.

4.1. Громадська рада має право:

1) утворювати та припиняти діяльність органів Громадської ради;

4.1. Громадська рада має право:

1) утворювати та припиняти діяльність органів Громадської ради (правління, секретаріат, комітети, комісії, ініціативні, проектні та експертні групи тощо);

Зникають пункти про право ГР взаємодіяти з іншими ІГС, делегувати представників ГР для участі у заходах, що проводить Орган, та брати участь у розробці документів у сфері компетенції органу. Тобто, свідомо обмежуються права ГР.

1) утворювати та припиняти діяльність органів Громадської ради;

2) залучати до роботи працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, інших юридичних осіб (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання, круглі столи, слухання, тренінги та інші публічні заходи;

4) отримувати в установленому порядку від Органу, інших органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для забезпечення своєї діяльності;

5) отримувати від Органу проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю та взаємодії з відповідними установами та організаціями, інші необхідні документи;

6) взаємодіяти з ІГС, іншими консультативно-дорадчими органами, утвореними при органах виконавчої влади та іншими громадськими радами;

7) розглядати пропозиції ІГС та звернення громадян з питань, що належать до компетенції Громадської ради, аналізувати та узагальнювати їх, давати на них усні та письмові відповіді;

8) делегувати представників Громадської ради для участі в заходах (нарадах, засіданнях колегій тощо), що проводить Орган, а також до інших органів державної влади за погодженням;

9) брати участь у розробленні політики, цільових програм, проектів нормативно-правових актів, що регулюють питання у сфері компетенції Органу.

10) приймати рішення щодо припинення членства в Громадській раді відповідно до цього Положення та Регламенту;

11) розглядати інші питання, пов’язані з розвитком громадянського суспільства, що мають важливе суспільне значення.

1) утворювати та припиняти діяльність органів Громадської ради (правління, секретаріат, комітети, комісії, ініціативні, проектні та експертні групи тощо);

2) залучати до роботи Громадської ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних інститутів громадянського суспільства, експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);

3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання, круглі столи, слухання, тренінги та інші публічні заходи;

4) отримувати в установленому порядку від Органу, інших органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для забезпечення своєї діяльності;

5) отримувати від Органу проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю, у триденний строк після початку таких консультацій;

6) приймати рішення щодо припинення членства в Громадській раді відповідно до умов цього Положення;

7) розглядати інші питання, пов’язані з розвитком громадянського суспільства, що мають важливе суспільне значення.

 

Зникає пункт “4.3. Громадська рада має бланк зі своїм найменуванням.”. Цікаво, як буде виглядати рішення ГР які будуть передаватися у інші органи? Без цього пункту це буде звичайний папірець.

 

Розділ V. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

 

У редакції поданої до РДА члени ГР обмежуються у праві інформувати ГР про свою діяльність. Дійсно, кому це цікаво?
Але, є у цьому розділі і позитивні зміни — виправлена помилка.

5.2. Члени Громадської ради мають право:

1) брати участь у засіданнях Громадської ради, в обговоренні питань, що виносяться на засідання Громадської ради, вносити свої

пропозиції, у голосуванні на засіданнях Громадської ради, у роботі одного робочого органу з правом голосу, у роботі тимчасових органів

Громадської ради з правом голосу, бути присутніми на засіданні інших робочих органів та висловлювати свою думку з правом дорадчого

голосу;

2) обирати та бути обраними до будь-якого керівного та робочого органу, що утворюється Громадською радою, та припиняти

членство в ньому;

3) інформувати Громадську раду про свою діяльність;

4) пропонувати питання до порядку денного засідання Громадської ради;

5) ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях Громадської

ради та її робочих органів;

6) оперативно отримувати поточну інформацію про діяльність Громадської ради від її керівництва та робочих органів;

7) отримувати доступ в установленому порядку до приміщень, у яких розміщено Орган;

8) ініціювати, розробляти та впроваджувати силами ІГС, що їх делегували, проекти та заходи, спрямовані на забезпечення

діяльності Громадської ради;

9) вчиняти інші дії, необхідні для виконання своїх функцій як члена Громадської ради, що не заборонені законом і не суперечать

суспільній моралі та етиці.

5.2. Члени Громадської ради мають право:

1) брати участь у засіданнях Громадської ради, в обговоренні питань, що виносяться на засідання Громадської ради, вносити свої пропозиції, у голосуванні на засіданнях Громадської ради, у роботі одного робочого органу з правом голосу, у роботі тимчасових органів Громадської ради з правом голосу, бути присутніми на засіданні інших робочих органів та висловлювати свою думку з правом дорадчого голосу;

2) обирати та бути обраними до будь-якого керівного та/або робочого органу, що утворюється Громадською радою, та припиняти членство в ньому;

3) пропонувати питання до порядку денного засідання Громадської ради;

4) ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях Громадської ради та її робочих органів;

5) оперативно отримувати поточну інформацію про діяльність Громадської ради від її керівних та робочих органів;

6) отримувати доступ в установленому порядку до приміщень, у яких розміщено Орган;

7) ініціювати, розробляти та впроваджувати силами ІГС, що їх делегували, проекти та заходи, спрямовані на забезпечення діяльності Громадської ради;

8) вчиняти інші дії, необхідні для виконання своїх функцій як члена Громадської ради, що не заборонені законом і не суперечать суспільній моралі та етиці.

 

Серед обов'язків члена громадської ради зникає пункт, що зобов'язує узгоджувати свої дії від імені ГР. З досвіду роботи інших ГР це призводить до дискредитації дій ГР, яка є колегіальним органом.

Хочу зауважити, що кожен член ГР є представником ІГС і може вчиняти будь які дії від імені цього ІГС. Наявність такої вимоги не призводить до обмеження прав.

5.3. Член Громадської ради зобов’язанний:

1) брати участь у діяльності Громадської ради;

2) бути присутнім на засіданнях Громадської ради;

3) бути постійним членом одного з робочих органів Громадської ради, окрім голови Громадської ради, заступника голови

Громадської ради та відповідального секретаря Громадської ради;

4) узгоджувати свої дії, що вчиняються від імені Громадської ради відповідно до Положення та Регламенту;

5) добросовісно, вчасно та якісно виконувати рішення Громадської ради, доручення голови Громадської ради та правління

Громадської ради (далі - Правління);

6) сприяти формуванню позитивного іміджу Громадської ради, активно пропагувати та інформувати громадськість про її

діяльність, можливості, досягнення тощо;

7) дотримуватися ділового етикету, норм етики та моралі під час засідань в Громадській раді та інших заходів;3

8) утримуватися від дій, які можуть заподіяти шкоду Громадській раді, її репутації;

9) сприяти налагодженню комунікацій між Громадською радою та Органом , іншими органами виконавчої влади та місцевого

самоврядування, засобами масової інформації, ІГС тощо.

5.3. Член Громадської ради зобов’язаний:

1) брати участь у діяльності Громадської ради;

2) бути присутнім на засіданнях Громадської ради;

3) бути постійним членом одного з робочих органів Громадської ради;

4) добросовісно, вчасно та якісно виконувати рішення Громадської ради, доручення голови Громадської ради та правління Громадської ради (далі ‑ Правління);

5) сприяти формуванню позитивного іміджу Громадської ради, активно пропагувати та інформувати громадськість про її діяльність, можливості, досягнення тощо;

6) дотримуватися ділового етикету, норм етики та моралі під час засідань в Громадській раді та інших заходів;

7) утримуватися від дій, які можуть заподіяти шкоду Громадській раді, її репутації;

8) сприяти налагодженню комунікацій між Громадською радою та Органом, іншими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, засобами масової інформації, ІГС, тощо.

 

Розділ VІ. ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

На робочій групі ми дійшли згоди, що цей розділ необхідно взяти із типового положення, яке наведено у постанові кабміну. На поточну діяльність зміст цього розділу не впливає, а через два роки дуже велика вірогідність внесення кабміном змін до нього.

 

Розділ VІІ. ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В ГРОМАДСЬКІЙ РАДІ

У редакції переданої юристам зникає норма яка регламентує можливість припинення членства у ГР у випадку не дотримання норм Положення. Тобто, член ГР може не дотримуватися схваленого ним положення і йому за це нічого не буде. Напевно не випадково зникло згадування про колегіальний орган у пункті 1.1

Робоча група не дійшла згоди стосовно механізму прийняття нових членів у разі припинення членства діючим членом ГР. Це питання було вирішено винести на загальні збори. Але чомусь це не висвітлено у документі, який було подано юристам РДА. Перший варіант взятий з типового положення.

Варіант 1.

7.2. У разі припинення будь-якою особою членства у громадській раді її місце займає наступний за черговістю кандидат до

складу громадської ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих

зборах. Рішення про це приймається на найближчому засіданні громадської ради.

Варіант 2. Павленко.

7.2. У разі припинення будь-якою особою членства у Громадській раді, утворюються вакантні місця членів Громадської ради. На

вакантні місця мають першочергове право претендувати наступні за черговістю кандидати до складу Громадської ради, які набрали найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Однак, з метою забезпечення рівних прав ІГС та умов недискримінації, Загальні збори Громадської ради об'являють відкритий конкурс на заміщення вакантних місць членів Громадської ради, про що суспільство інформується шляхом оголошення на сайті Органу. В разі наявності претендентів на вакансії членів громадської ради від ІГС, які не приймали участь в установчих зборах, функції ініціативної групи з перевірки поданих заявок та документів виконує Правління та Секретар Громадської ради. Рішення про прийняття нових членів Громадської ради приймається на Загальних зборах Громадської ради шляхом рейтингового голосування.

7.2. У разі припинення будь-якими особами членства у Громадській раді, утворюються вакантні місця членів Громадської ради. На вакантні місця мають першочергове право претендувати наступні за черговістю кандидати до складу Громадської ради, які набрали найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Однак, з метою забезпечення рівних прав і свобод ІГС, конституційних прав громадян, діючого законодавства України, декларації ООН з прав людини та умов недискримінації, Загальні збори Громадської ради оголошують довибори членів Громадської ради, про що суспільство інформується шляхом оголошення на сайті Органу. В разі наявності претендентів на вакансії членів громадської ради від ІГС, які не приймали участь в установчих зборах, функції ініціативної групи з перевірки поданих заявок та документів виконує Правління та відповідальний Секретар Громадської ради. Рішення про прийняття нових членів Громадської ради приймається на Загальних зборах Громадської ради шляхом рейтингового голосування.

 

Розділ VІІI. КЕРІВНІ ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

Ось в цьому розділі починається найцікавіше — перетворення ГР з самоврядного та колегіального органу на ієрархічний у якому всі повноваження належать голові.

Із пункту 8.4, який описує повноваження Правління, зникають повноваження визначати та делегувати осіб які представляють громадську раду. Саме цей пункт унеможливлює прийняття Головою одноосібних рішень у відносинах з іншими структурами.

 

вирішує всі поточні питання Громадської ради, що належать до її компетенції;

колегіально розглядає та приймає (або відхиляє) пропозиції Комітетів шляхом голосування. Прийнятим та затвердженим

вважається рішення Комітету, за яке проголосувало дві третини присутніх членів Правління. Після цього рішення Правління

подається на підпис Голові Громадської ради;

 забезпечує виконання рішень та плану роботи Громадської ради;

 розглядає звіти та пропозиції голів Комітетів робочих та тимчасових робочих органів Громадської ради;

визначає та делегує осіб, які представляють Громадську раду у відносинах з державними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, ІГС тощо щодо розгляду та вирішення конкретних питань;

 затверджує створення робочих та тимчасових органів Громадської ради.

вирішує всі поточні питання Громадської ради, що належать до її компетенції;

колегіально розглядає та приймає (або відхиляє) пропозиції Комітетів шляхом голосування. Прийнятим та затвердженим вважається рішення Комітету, за яке проголосувало дві третини присутніх членів Правління. Після цього рішення Правління подається на підпис Голові Громадської ради;

забезпечує виконання рішень та плану роботи Громадської ради;

розглядає звіти та пропозиції голів Комітетів робочих та тимчасових робочих органів Громадської ради;

затверджує створення робочих та тимчасових органів Громадської ради.

 

За редакцією, яка була надана юристам, голова отримує повноваження загальної організації, координації та контролю за діяльністю громадської ради. Але, це принципово відрізняється від того, що було узгоджено робочою групою і може призвести до узурпації влади Головою. Знову ж таки, не дарма зникло у п. 1.1 згадування про те, що ГР є колегіальним органом. Також зникає механізм припинення повноважень голови. Якщо це не прописано у положенні, то виходить, що ГР не має можливості змінити Голову ГР.

Окрім того, з'являється згадування Відповідального секретаря. Хоча, абсолютно не зрозуміло яке відношення має секретаріат до керівних органів.

8.6. Після прийняття Положення про Громадської ради та Регламенту Громадської ради, для здійснення поточного керівництва

діяльністю, обирається Голова Громадської ради (надалі – Голова) та заступник Голови Громадської ради (надалі – Заступник). Голова обирається з числа членів Громадської ради шляхом рейтингового голосування. За відсутності більшості голосів (50 відсотків плюс один) в одного з кандидатів проводиться повторне голосування за двох кандидатів, що набрали більше голосів, шляхом простого голосування більшістю (50 відсотків плюс один).

Заступник обирається шляхом рейтингового голосування.

Головою або Заступником не може бути обрано посадову або службову особу органу державної влади.

Строк повноважень Голови та Заступників становить один рік.

Повноваження Голови та Заступників припиняються за рішенням Загальних зборів Громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, у разі висловлення йому недовіри громадською радою, а також у випадках, передбачених Положенням про Громадську раду.

У разі дострокового припинення повноважень Голови наступний Голова Громадської ради обирається на наступному засіданні Громадської ради.

8.6. Для здійснення загальної організації, координації та контролю за діяльністю громадської ради обирається Голова з числа членів Громадської ради на Загальних зборах Громадської ради. За відсутності більшості голосів (50 відсотків плюс один) в одного з кандидатів проводиться повторне голосування за двох кандидатів, що набрали більше голосів, шляхом голосування простої більшості (50 відсотків плюс один).

Заступник Голови Громадської ради та відповідальний секретар також обираються на Загальних зборах Громадської ради.

Головою або Заступником не може бути обрано посадову або службову особу органу державної влади.

Строк повноважень Голови, Заступника та відповідального секретаря становить один календарний рік, але не більше строку повноважень Громадської ради.

У разі дострокового припинення повноважень Голови наступний Голова Громадської ради обирається на позачергових Загальних зборах Громадської ради.

 

Пункт 8.7 описує повноваження Голови. Знову ми бачимо, що у варіанті поданому юристам РДА повноваження голови дивним чином максимально розширені — здійснює загальне керівництво та організовує діяльність ГР замість того, щоб тільки координувати. Саме таке рішення було прийнято робочою групою. Знову хочу нагадати про зникнення згадування у п. 1.1 про те, що ГР є колегіальним органом.

З приводу прийому громадян — робоча група обговорювала це питання і прийшла до висновку, що прийом громадян будуть здійснювати всі члени ГР за узгодженим графіком. Рішення щодо надання Голові та заступникам повноважень вести прийом громадян не приймалось.

Ще одне цікаве додаткове повноваження було надано Голові — передавати за дорученням свої права та повноваження Заступнику. У варіанті напрацьованому робочою групою право вирішувати хто буде виконувати повноваження Голови було надано колегіальному органу — Правлінню.

8.7. Голова Громадської ради є Представницьким органом який:

 координує діяльність Громадської ради;

 скликає засідання Громадської ради та її Правління;

 головує на засіданнях Громадської ради та Правління;

 підписує протоколи засідань Громадської ради та Правління;

 підписує документи, що прийняті органами Громадської ради від імені Громадської ради;

 подає за своїм підписом до Органу усі прийняті Громадською радою рішення, у тому числі матеріали для оприлюднення на

офіційному веб-сайті Органу;

 представляє Громадську раду у відносинах з органами влади, Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами

виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації тощо;

 бере участь у засіданнях колегії Органу та входить до її складу;

 може брати участь у роботі одного з робочих органів на постійній основі з правом голосу;

 вчиняє інші дії у межах своїх повноважень, необхідні для досягнення мети та виконання завдань Громадської ради, що не заборонені законом і не суперечать Положенню, Регламенту, суспільній моралі та етиці.

У разі відсутності Голови або неможливості виконувати ним свої обов’язки з поважних причин, його повноваження за рішенням

Правління виконує його Заступник.

У разі відсутності Заступника або неможливості виконувати ним обов’язки Голови з поважних причин, його повноваження виконує

за рішенням Правління один із членів Правління.

8.7. Голова Громадської ради є Представницьким органом який:

здійснює загальне керівництво, організовує, координує та контролює діяльність Громадської ради;

скликає засідання Громадської ради та її Правління;

головує на засіданнях Громадської ради та Правління;

підписує протоколи засідань Громадської ради та Правління;

підписує документи, що прийняті органами Громадської ради від імені Громадської ради;

подає за своїм підписом до Органу усі прийняті Громадською радою рішення, у тому числі матеріали для оприлюднення на офіційному веб-сайті Органу;

представляє Громадську раду у відносинах з органами влади, Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації тощо;

бере участь у засіданнях колегії Органу та входить до її складу;

може брати участь у роботі одного з робочих органів на постійній основі з правом голосу;

здійснює прийом громадян;

вчиняє інші дії у межах своїх повноважень, необхідні для досягнення мети та виконання завдань Громадської ради, що не заборонені законом і не суперечать Положенню, Регламенту, суспільній моралі та етиці.

У разі відсутності Голови або неможливості виконувати ним свої обов’язки з поважних причин, його повноваження виконує його Заступник за дорученням.

У разі відсутності Заступника або неможливості виконувати ним обов’язки Голови з поважних причин, його повноваження виконує за рішенням Правління один із членів Правління.

 

З повноваженнями та функціями заступника теж виходить дуже цікаво.

Серед функцій заступника зникає необхідність узгоджувати свої інші дії з Правлінням. А з ким же йому потрібно буде узгоджувати? Виходячи з логіки збудованої тоталітарної системи, Заступник повинен узгоджувати свої дії виключно з Головою.

8.8. Заступник Голови Громадської ради:

 контролює та координує робочі та тимчасові органи Громадської ради (комітетів, ініціативних, експертних, робочих груп тощо);

 контролює виконання орієнтовного плану роботи Громадської ради;6

 організовує вивчення та дослідження громадської думки щодо відповідних напрямів роботи Громадської ради;

 спільно з Правлінням та секретаріатом Громадської ради й іншими відповідальними особами Громадської ради готує в

робочому порядку чергові питання до порядку денного;

 вчиняє інші дії, узгоджені з Правлінням, відповідно до завдань, що покладені на нього Громадською радою, в рамках

Положення;

 бере участь у роботі одного з Комітетів на постійній основі з правом голосу;

 координує створення тимчасових органів Громадської ради.

8.8. Заступник Голови Громадської ради:

контролює та координує робочі органи Громадської ради (комітети, ініціативні, експертні, робочі групи тощо);

контролює виконання орієнтовного плану роботи Громадської ради;

організовує вивчення та дослідження громадської думки щодо відповідних напрямів роботи Громадської ради;

спільно з Правлінням та секретаріатом Громадської ради й іншими відповідальними особами Громадської ради готує в робочому порядку чергові питання до порядку денного;

бере участь у роботі одного з Комітетів на постійній основі з правом голосу;

координує створення тимчасових органів Громадської ради;

здійснює прийом громадян.

 

Розділ IХ. РОБОЧІ ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

Навіть у секретаріату забрані повноваження координації діяльності органів ГР. Напевно, це зроблено про всяк випадок, щоб не було спокуси чи прецеденту згадування функцій координації ні у кого. Всі повноваження по координації зосередив у себе Голова.

9.1. Для координації діяльності керівних та робочих органів Громадської ради створюється постійно діючий робочий орган — секретаріат Громадської ради (далі - Секретаріат), який забезпечує організаційні, інформаційні та матеріально-технічні функції діяльності Громадської ради.

9.1. Для забезпечення діяльності керівних та робочих органів Громадської ради створюється постійно діючий робочий орган ‑ секретаріат Громадської ради (далі ‑ Секретаріат), який забезпечує організаційні, інформаційні та матеріально-технічні функції діяльності Громадської ради.

 

Виключено пункт 9.14 у редакції наданої юристам. Таким чином, якщо комітет не буде працювати, то діяльність цього комітету неможливо припинити.

9.14. У разі якщо Комітет не буде відповідати встановленим Правлінням критеріям ефективності, Правління переглядає напрями та методи роботи, склад цього Комітету або розглядає доцільність його існування

 

 

Згідно обраної тоталітарної моделі побудови ГР Голова комітету здійснює не загальне керівництво комітетом, а одноособове керівництво. Іншими словами навіть на рівні Комітету є намагання позбутися принципу колегіальності.

Чомусь із повноважень Голови комітету зникає організація документообігу комітету. Натомість з'являється прийом громадян та обов'язок формулювати рішення Комітету (Зазвичай, це функції секретаря).

9.17. Голова Комітету:

 здійснює загальне керівництво Комітетом;

 здійснює організацію та планування діяльності Комітету;

 веде засідання Комітету;

 дає доручення членам Громадської ради, які входять до складу Комітету;

 контролює своєчасність та якість виконання членами Комітету поставлених завдань;

здійснює організацію документообігу в Комітеті та протокольне оформлення його рішень;

 ініціює утворення спільної робочої групи за участю представників інших Комітетів для розгляду, вивчення та вирішення певного

питання;

 може залучати до роботи Комітету експертів, спеціалістів відповідного напряму діяльності, представників органів влади,

місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій тощо;

 може ініціювати утворення тимчасового робочого органу (підкомітету) за участю представників інших Комітетів та/або

представників ІГС для розгляду, вивчення та вирішення певних питань і виконання завдань;

 виконує інші функції відповідно до обов’язків голови Комітету.

9.16. Голова Комітету:

здійснює керівництво Комітетом;

здійснює організацію та планування діяльності Комітету;

веде засідання Комітету;

дає доручення членам Комітету;

контролює своєчасність та якість виконання членами Комітету поставлених завдань;

ініціює утворення спільної робочої групи за участю представників інших Комітетів для розгляду, вивчення та вирішення певного питання;

може залучати до роботи Комітету експертів, спеціалістів відповідного напряму діяльності, представників органів влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій тощо;

може ініціювати утворення тимчасового робочого органу (підкомітету) за участю представників інших Комітетів та/або представників ІГС для розгляду, вивчення та вирішення певних питань і виконання завдань;

узагальнює та формулює рішення Комітету;

здійснює прийом громадян;

виконує інші функції відповідно до обов’язків голови Комітету.

 

Далі по тексту який був переданий юристам теж є розбіжності, але вони не принципові.

 

Замість висновкив.

Мене щиро дивує нестримне бажання представника громадської організації створити тоталітарну структуру, де Голова має майже безмежні повноваження.

Хочу задати питання людині, яка всіма силами проштовхувала тоталітарну структуру ГР на засіданнях робочої групи, готувала документ для передачі юристам РДА — невже була надія, що явну підміну документа ніхто не побачить? Це питання до Віктора Цвігуна.